Chrzest
Dodane przez Redakcja dnia 30 listopad 2006 00:34:01
 Słowo chrzest nie jest przekładem greckiego i nowotestamentowego wyrazu baptizo, które znaczy dosłownie "zanurzenie". Pochodzenie polskiego określenia nie jest całkowicie jasne. Wywodzi się je w ostatecznym rachunku od imienia Chrystusa (łac. Christus, greckie Khristos). Właściwym - biblijnym jest więc chrzest sprawowany przez zanurzenie w wodzie, a ponadto przyjmowany świadomie.
  • A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego (Ew. Mateusza 3,15)
  • I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Ew. Marka 16,15-16)
  • Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. (List do Efezjan 4,5)
  • Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Ew. Mateusza 28,19)

  • A więc  uwierzenie i przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, a następnie chrzest poprzez zanurzenie - tak jak mówi Pan.