Słownik (Mini słownik chrześcijanina) >Mini słownik chrześcijanina
AniołowieChrzestChrześcijaninCzyściec
Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangeliczne/ewangelikalneGrzechKapłani i święciModlitwa
NieboNowe narodzeniePewność zbawieniaPiekło
PośrednictwoZbawienie z łaski
Aniołowie
Są to podległe Chrystusowi stworzenia duchowe, które służą Bogu i wspierają Jego działania, są posyłani do ludzi w celu m.in. niesienia im pomocy. Marka 1:13  "I był na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana, i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu." 1 Piotra 3:22 "...który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce." Dzieje Apostolskie 12:11 "A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: Teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski."
Do góry
Chrzest
Słowo chrzest nie jest przekładem greckiego i nowotestamentowego wyrazu baptizo, które znaczy dosłownie "zanurzenie". Właściwym - biblijnym jest więc chrzest sprawowany przez zanurzenie w wodzie, a ponadto przyjmowany świadomie czyli w wieku dojrzałym.
Dzieje Apostolskie 8:12 "Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty."
Chrzest nie zbawia, ale jest zewnętrznym symbolem śmierci dla świata i zmartwychwstania duchowego.
Do góry
Chrześcijanin
Nazwa ta ma oznaczać naśladowcę Chrystusa; powstała w Antiochii Syryjskiej* ok. r. 42 po Chr. Dz 11:26; 26:28; 1Piot 4:16. Poznawano wtedy chrześcijan po gorliwości w naśladowaniu Chrystusa i szerzeniu Jego nauki, ale dziś jest inaczej, bo i wrogowie Chrystusa nazywają siebie chrześcijanami.

Do góry
Czyściec
Pojęcie nie występujące pod żadną postacią, w Piśmie Świętym.
Do góry
Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangeliczne/ewangelikalne
Jeden z dwóch wielkich nurtów protestantyzmu (obok ewangelicyzmu), powstały na gruncie rygorystycznego przestrzegania zasad Biblijnych i pietyzmu. Wspólnoty ewangelikalne łączy wiara w osobistą relację z Jezusem Chrystusem, podkreślenie ostatecznego autorytetu Pisma Świętego w sprawach wiary i życia, również szczególny typ duchowości, podkreślający konieczność świadomego osobistego nawrócenia ("nowe narodzenie") do zbawienia człowieka. Kościoły ewangeliczne uznają bezbłędność Biblii. Ewangelikalizm jest zazwyczaj utożsamiany z wiarą w przebaczenie grzechów dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu.
Do góry
Grzech
Rzymian 3:22-23 "...Nie ma bowiem różnicy,
gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej..."

Jakuba 2:10  "Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon (prawo), a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego."
Człowiek nie jest w stanie zbawić samego siebie przez dobre uczynki - musiałby być doskonały jak Bóg.
Do góry
Kapłani i święci
1 Piotra 2:9  "Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;"
Każdy kto na nowo się narodził dla Chrystusa, jest święty w Bożych oczach, a służbą swoją pełni posługę kapłańską poprzez rozgłaszanie cnót Pana Jezusa.
Efezjan 1:3-4  "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;
w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego;"

Do góry
Modlitwa
W całym Piśmie Świętym jest tylko dwoje adresatów naszych modlitw. Są nimi Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. Modlitwy do świętych, aniołów, Marii, etc, nie mają podstaw biblijnych. Pan Jezus naucza nas jak się modlić - Mateusza 6:9  "A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie..."
Oprócz modlitw do Boga Ojca Biblia zawiera modlitwy wznoszone przez chrześcijan jedynie do Pana Jezusa Chrystusa. Takim przykładem jest modlitwa Szczepana - Dzieje Apostolskie 7:59-60  "I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego.
A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał."


Do góry
Niebo
Miejsce, w którym znajduje się tron Boży. Potocznie miejsce, do którego trafią wszyscy zbawieni ludzie, w Biblii określane jako Nowe Jeruzalem.
Jana 14:1-3  "Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!
W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli."
Do góry
Nowe narodzenie
Jana 3:3-5  "Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego."

Oznacza to: umrzeć dla grzechu, zmartwychwstać dla Chrystusa, stać się nowym stworzeniem zrodzonym z Ducha Świętego.
Do góry
Pewność zbawienia
1 Jana 5:13  "To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny."
Każde, nowonarodzone z Ducha, dziecko Boże, jest pewne swojej przyszłości w wieczności.
Do góry
Piekło
W Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, przedstawione jako Jezioro Ogniste, miejsce wiecznych cierpień i mąk.
Objawienie 21:8  "Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga."
Do góry
Pośrednictwo
1 Tymoteusza 2:5  "...Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus..."
Jana 14:6  "...Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie..."
Do góry
Zbawienie z łaski
Efezjan 2:8-9  "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
nie z uczynków, aby się kto nie chlubił."

Marka 16:16  "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."
Poprzez dostąpienie zbawienia, człowiek rodzi się na nowo i staje się nowym człowiekiem, aby żyć dla Chrystusa i oczekiwać Jego przyjścia. Jest to dar pochodzący od Boga, na który nie jesteśmy w stanie niczym zasłużyć, który możemy jedynie przyjąć jako akt łaski.

Do góry


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,604,067 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.