Nowy ekumenizm


Opracował: Radosław_Puza

Nowy wymiar ekumenii - w czyjej mocy?

EKUMENIZM - zrodzone w protestantyzmie XIX w. dążenie do zjednoczenia chrześcijan wszystkich wyznań w jednym Kościele, przy zachowaniu pluralizmu teologicznego; pierwszymi przedstawicielami byli N. Söderblom i J. Mott, uzasadnienia teologicznego dostarczył K. Barth; 1948 w Amsterdamie na międzynarodowej konferencji ekumenicznej, z udziałem ponad 100 kościołów, powołana została Światowa Rada Kościołów (ang. World Council of Churches) z siedzibą w Genewie. Zrzesza dzisiaj około 350 różnych kościołów chrześcijańskich (z ponad 120 krajów, około 600 mln. wiernych) z różnych tradycji: protestanckiej (obecnie ponad 90%), prawosławnej (prawosławni obecnie ograniczają swój udział), anglikańskiej, starokatolickiej, przedchalcedońskiej; Kościół rzymsko-katolicki nie należący do ŚRK, początkowo przeciwny ekumenii, zmienił stanowisko w czasie II Soboru Watykańskiego (De oecumenismo), choć oczywiście ma specyficzne podejscie do tematu, Jan XXIII 1964 wydał dekret Unitatis redintegratio; 1960 powołany został Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan; od 1946 w Polsce, działa Polska Rada Ekumeniczna;

Już w czasie powoływania ruchu ekumenicznego w Kościołach nierzymskokatolickich, papież Pius X zarządził w 1909 r. tydzień modlitw o jedność Kościoła chrześcijańskiego, ale równocześnie podał do wiadomości, że do tej jedności jest tylko jedna droga : Powrót wszystkich innych Kościołów do Stolicy Apostolskiej w Rzymie.

   Według doktryny Kościoła rzymskokatolickiego, tak jak ekumenicznym może być nazwany tylko ten sobór, który został zwołany, prowadzony i zatwierdzony przez papieża, jako widoczną głowę całego Kościoła, tak również  ekumeniczny jest tylko taki Kościół, którego : "członkowie zjednoczeni są przez to samo wyznanie wiary i udział w tych samych sakramentach, pod kierunkiem prawowitych pasterzy, a w szczególności jedynego następcy Chrystusa, papieża rzymskiego"
/ wg definicji Kościoła sformułowanej przez R. Bellarmina, zm.1621 r. /

   Kościół Rzymski wskazuje przy tym na swoją historyczną potęgę, na rozprzestrzenienie się po całej ziemi (i tu, z czystej przyzwoitości, nie będziemy opisywać metodologii tej ekspansji), na liczbę wiernych, dzięki którym stał się największym ze wszystkich Kościołów chrześcijańskich.  Nie tylko przedstawia on Kościół ekumeniczny, lub do niego dąży, ale - według swojego przekonania - jest Kościołem ekumenicznym jako takim.   Kto do niego chce należeć, musi się podporządkować jedynemu namiestnikowi Chrystusa w Watykanie.
   
   Głęboka zmiana wobec ruchu ekumenicznego nastąpiła dopiero wtedy, gdy Stolicę Apostolską objął Jan XXIII i zapowiedział zwołanie "soboru ekumenicznego", powołał stały Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan oraz zaprosił inne Kościoły do wysłania obserwatorów na sobór, tak jak papież ze swej strony wydelegował pięciu oficjalnych obserwatorów na Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w New Delhi w 1961 r.

    Vatikanum II został zwołany w celach duszpasterskich, aby służyć odnowie życia wewnątrzkościelnego i adaptacji go do współczesności. Podczas jego przebiegu zaproszone nań Kościoły oddzielone powinny, w intencji organizatorów, "szukać i znaleźć" wspólnotę z Kościołem Rzymu.

Czy coś się zmieniło? Co dzisiaj kryje się pod hasłem "ekumenizm"?

Jan Paweł II:
" Droga, jaką Kościół kroczy w tych pierwszych latach trzeciego tysiąclecia, jest także drogą odnowionego zaangażowania ekumenicznego. Ostatnie dziesięciolecia drugiego tysiąclecia, zakończonego Wielkim Jubileuszem, skierowały nas w tę stronę, zachęcając wszystkich ochrzczonych do odpowiedzi na modlitwę Jezusa: ut unum sint (J 17, 11). Jest to długa droga, z wieloma przeszkodami, które przerastają ludzkie zdolności; mamy jednak Eucharystię i wobec niej możemy w głębi serca usłyszeć, jakby skierowane do nas, te same słowa, jakie usłyszał prorok Eliasz: „Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga” (1Krl 19, 7). Skarb Eucharystii, który Pan oddał do naszej dyspozycji, zachęca do dążenia ku mecie, jaką jest pełne dzielenie się nią z wszystkimi braćmi, z którymi łączy nas wspólny chrzest. Aby nie utracić tego skarbu, potrzeba jednak poszanowania wymogów wypływających z faktu, że jest on sakramentem komunii w wierze i w sukcesji apostolskiej. "
(Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, 2003)

A więc jednak (?) wezwanie do podporządkowania się "jedynozbawczemu Kościołowi", uzanie papieża za zwierzchnika i to na dodatek nieomylnego, a co za tym idzie rezygnacja z wartości biblijnych, co kościół rzymsko-katolicki uczynił dawno temu, na rzecz tzw. tradycji, łamiącej podstawowe Boże Przykazania, tradycji odchodzącej tak daleko od pierwotnego chrześcijaństwa, którego nauczał Jezus Chrystus, że powrót wydaje się niemożliwy.
Czy Benedykt XVI jest wiernym kontynuatorem myśli swojego poprzednika? Czas pokaże jakiego znaczenia nada pojęciu ekumenizm, obecny włodarz Rzymu. Dziś możemy tylko zawezwać braci, aby zastanowili się poważnie, podejmując dialog z Rzymem, bo być może kompromisy i ustępstwa, na które będą musieli przystać, to cena zbyt wysoka za ten tzw. ekumenizm, cena którą może okazać się sam Jezus Chrystus.
Zjednoczenie chrześcijan wszystkich wyznań w jednym Kościele - TAK, ale w oparciu o zdrowe Biblijne zasady z całkowitym pominięciem tzw. tradycji i pod przywództwem Jezusa Chrystusa, a nie biskupa Rzymu.


dnia 25.08.2006 19:27 4011 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,499,426 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.