Czy kobiety powinny zostawać pastorami/ kaznodziejami? Co Biblia mówi o służbie kobiet?


Źródło: Got Questions Ministries 

Pytanie: Czy kobiety powinny zostawać pastorami/ kaznodziejami? Co Biblia mówi o służbie kobiet?

Odpowiedź:
W dzisiejszym Kościele nie ma chyba kwestii, nad którą więcej by dyskutowano, niż to, czy kobieta może pełnić służbę pastora bądź kaznodziei. W związku z tym ważne jest, by nie traktować tej kwestii jako rywalizację między mężczyznami, a kobietami. Są kobiety, które uważają, że kobiety nie powinny podejmować służby pastora, ponieważ Biblia zakazuje kobietom służyć. Są też mężczyźni, którzy wierzą, że kobiety mogą służyć jako nauczycielki Słowa Bożego, i że ich służba nie jest w żaden sposób ograniczona. Więc kwestia służby kobiet nie wynika z szowinizmu czy z dyskryminacji. Chodzi tu o interpretację Biblii.

1 List św. Pawła do Tymoteusza 2:11-12 głosi: „Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości”.

W Kościele Bóg dał kobietom i mężczyznom inne zadania.

Wynika to ze sposobu, w jaki powstał człowiek (1 List do Tymoteusza 2:13) i z tego, jak na świecie pojawił się grzech (1 List do Tymoteusza 2:14). Bóg przez listy apostoła Pawła ogranicza kobietę w służbie i daje mężczyźnie duchowy autorytet. To uniemożliwia kobiecie służbę pastorską, która polega na służbie kaznodziejskiej, czyli na nauczaniu i na posiadaniu autorytetu duchowego nad mężczyzną.

Stawia się wiele „zarzutów” teorii, że kobieta nie może służyć czy być pastorem. Najczęstszy z nich to, że za czasów Pawła wykluczano kobiety, ponieważ często nie posiadały one jakiejkolwiek wiedzy. Jednak w 1 Liście św. Pawła do Tymoteusza 2:11-14 nigdzie nie mówi się o edukacji. Gdyby ona właśnie była kryterium przydatności do służby, większość uczniów Jezusa nigdy nie nadawałoby się do służby.

Drugim znanym zarzutem jest to, że Paweł zabronił jedynie kobietom z Efezu nauczać (napisał on swój list do Tymoteusza, który był pastorem kościoła w Efezie). Miasto Efez, znane było z kultu Artemidy, bogini greckiej i rzymskiej. Kobiety były w tym mieście odpowiedzialne za kult Artemidy. A jednak 1 List do Tymoteusza 2:11-12 nie wspomina bogini, gdyż Paweł nie tłumaczy ograniczenia kobiet w Kościele tym, że kobiety służyły w tym mieście Artemidzie.

Trzeci znany argument to to, że Paweł mówi jedynie o mężach i żonach. Jednak w greckim oryginale, słowa Pawła odnoszą się przede wszystkim do kobiet i mężczyzn. Ponadto, te same greckie słowa użyte są w wersetach 8-10. A więc: Czy tylko mężowie mają podnosić czyste ręce w uwielbieniu bez gniewu i kłótni (werset 8)? Czy tylko żony mają ubierać się skromnie, być pełne dobrych uczynków i uwielbiać Boga (werset 9-10)? Oczywiście, że nie. Wersety 8-10 wyraźnie odnoszą się do mężczyzn i kobiet, nie tylko do mężów i żon. Podobnie we fragmencie składającym się z wersetów 11-14 nie ma nic, co oznaczałoby, że mówi się w nich o mężach i żonach.

A jednak są kolejne zarzuty wobec naszej teorii, spowodowane wątpliwościami związanymi z przykładami Miriam, Pryscylli czy Feby, kobiet, które w Biblii opisane są jako przywódczynie(?) religijne. Jednak argument ten nie bierze pod uwagę ważnych faktów. Jedyny związek Miriam z przywództwem to, że jej bracia, Mojżesz i Aaron, byli przywódcami. Dwie najsłynniejsze kobiety czasów królów Izraela to Atalia i Izebel, które nie stanowią dobrych przykładów przywództwa.
W 18 rozdziale księgi Dziejów Apostolskich, Pryscylla i Akwila zostają nam przedstawieni jako wierni słudzy Chrystusa. W 18 wersecie tego rozdziału Pryscylla jest wymieniona jako pierwsza, co nie oznacza, że była ona bardziej znaczącą postacią w służbie małżonków. Jednak Pryscylla nie została opisana jako kobieta działająca aktywnie w służbie, co byłoby w sprzeczności ze słowem z 1 Listu do Tymoteusza 2:11-14. Pryscylla i Akwila zabrali Apollosa ze sobą do domu  i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą, a więc ewangelizowali (Dzieje Apostolskie 18:26).

W Liście do Rzymian 16:1, nawet jeśli Feba jest uznana za diakonisę, co oznacza „sługę”, nie interpretujmy tego tak, jakby Feba nauczała w Kościele. To bracia są w stanie nauczać, nie diakoni (1 List do Tymoteusza 3:1-13; List do Tytusa 1:6-9). Brat starszy, biskup czy diakon jest opisany jako „mąż jednej żony”, „mający dzieci wierzące”, „nienaganny”. W dodatku w 1 Liście do Tymoteusza 3:1-13 rodzaj męski jest użyty za każdym razem, czy mówi się o starszych, czy o biskupach, czy o diakonach.

Budowa 1 Listu do Tymoteusza 2:11-14 wspaniale wyjaśnia, czemu kobieta nie może służyć w ten sposób. Werset 13 zaczyna się od słowa „albowiem” (ponieważ) i mówi dlaczego Paweł wykluczył kobietę ze „służby Słowa” w wersetach 11 i 12. Czemu kobieta nie powinna nauczać i mieć autorytetu nad mężczyzną? Ponieważ „Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo”. Taki właśnie jest powód. Bóg stworzył najpierw Adama, a potem stworzył Ewę, by była „pomocą” dla Adama. Ten porządek stworzenia ma uniwersalne zastosowanie dla całej ludzkości zarówno w rodzinie (List do Efezjan 2:22-33), jak i w Kościele. To, że Ewa jako pierwsza została zwiedziona, odpowiada na pytanie, dlaczego kobieta nie może być pastorem czy mieć władzy nad mężczyzną. To prowadzi niektórych do myślenia, że kobieta nie może nauczać, bo łatwiej ją zwieść. Nad tą myślą można debatować. Ale skoro kobiety łatwiej zwieść, to czemu pozwala się im nauczać dzieci (które jeszcze łatwiej zwieść), i inne kobiety (które również rzekomo łatwo zwieść)? Pismo Święte tego nie twierdzi. Kobiety nie mogą nauczać Słowa Bożego i nie powinny mieć duchowego autorytetu dlatego, że Ewa została zwiedziona, a nie dlatego, że są bardziej podatne na zwiedzenie. Oznacza to, że Bóg dał mężczyźnie autorytet, by nauczał Kościół Jego Słowa, bo taki chciał ustanowić porządek.

Kobiety przodują w gościnności, łasce, nauczaniu dzieci i w pomocy. Kościół w bardzo dużej części jest zależny od kobiet. Kobietom w Kościele nie zabrania się modlić publicznie czy prorokować (1 List św. Pawła do Koryntian 11:5), jednak nie mogą one mieć zasadniczego wpływu na duchowy rozwój kościoła poprzez nauczanie Słowa Bożego. Biblia nigdzie nie zabrania kobietom wykorzystywać darów Ducha Świętego (1 List do Koryntian rozdział 12). Kobiety są tak samo jak mężczyźni powołane do tego, by usługiwać innym, by obfitować w owoc Ducha Świętego (List do Galatów 5:22-23), i by głosić Ewangelię zagubionym (!) (Ewangelia wg św. Mateusza 28:18-20; Dzieje Apostolskie 1:8; 1 List św. Piotra 3:15).

Bóg nakazał jednak, by jedynie mężczyźni mieli duchowy autorytet w Kościele. Stało się tak nie dlatego, że mężczyźni są lepszymi nauczycielami, czy też kobiety są gorsze lub mniej inteligentne (co nie jest prawdą). Jest tak po prostu dlatego, że Bóg stworzył Kościół, by ten funkcjonował w ten konkretny sposób, według Jego założeń. Mężczyźni mają stanowić wzór w duchowym przywództwie, zarówno w mowie jak i w czynie. Kobiety mają mniej przywódczą rolę. Powinny one jednak usługiwać innym kobietom (List św. Pawła do Tytusa 2:3-5). Biblia nie zabrania też kobietom nauczać dzieci. Jedyną funkcją, jakiej kobiety nie powinny sprawować w Kościele, jest nauczanie Słowa lub sprawowanie duchowego przywództwa nad mężczyzną. Logicznie zatem chodzi tu również o sprawowanie funkcji pastora czy kaznodziei. To w żadnym wypadku nie znaczy, że kobiety są mniej ważne czy gorsze, ale raczej pozwala im się skupić na służbie, do której są przez Boga powołane.

Niech każdy wypełnia najlepiej jak potrafi, rolę którą powierzył mu Stówrca, a wówczas Boży plan wobec człowieka, będzie należycie realizowany przez wiernych Jego.
                                                                                                      Radmin
 

dnia 14.04.2009 13:26 3140 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,542,889 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.